ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
57

• หญิง
59

รวม
116


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
8

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
16

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
2

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
2

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
1

• งานเทียบโอนประสบการณ์
2

• งานหลักสูตร
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางขัตติยา เลื่อนแป้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนางสาวณัฐอริญ บุญมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางณัชชารีย์ เลิศโรจน์ชวกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางศศมนต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นางผะดา อินทรพรหม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางนภาเจิด ลินลา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางฉัตรฤดี ชมภูจักร
หัวหน้างาน งานการเงินนางปริษา วรธนปรัชญา
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวอรพรรณ คงมั่น
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกฤติกา วิสารวงศ์
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)นางสาวจันทิมา อาจอินทร์
หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางสาวอรสา จังหวัดสุข
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางอลิสรา สุขสม
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางจุฑานาฏ สถาพรวจนา
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรนางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า

นางณัฎชยา รักงาม
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.ชลธิชา แก้วหนองโพธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางจันทรา โม่มาลา
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นางสุภาภรณ์ รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวปาริฉัตร ทำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวมนัสชนก ศิละวงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวอรจิรา อินทร์กุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวลินดา รัตนเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญโยธกา ไพสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเมธาพร บางพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุรีรัตน์ ดีเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุชาดา ท่านกเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทิยา เสือผู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวสมาพร เจริญเส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนิภา ตันติพิริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางปวีณา สงวนสมบัติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นางนฤมล ใจอุ่น
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกานตนา งามขำ
ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)

นางสาวมาศศิริ ยี่รัญศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภวรรณ เฮงเส็ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางอัจฉรียา ทองคง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนันทิพร บรรดิษฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวเรวดี ศรีเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาวประนอม มะลิขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางบัวลา คล้ายทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางประชุม ศิลปล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาววันวิสา สงเคราะห์สุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)น.ส.พนารัตน์ สงวนศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)น.ส.ภรณ์ชนก บุญประสพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)นางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิ่งแก้ว สุติวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)น.ส.เจมจิราห์ พรหมประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางวลัยพร จุฑาทิพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางทิชากร ชัยสรรค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวศิวาพร บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร

นางจริยา ประยูรมหิศร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวสุวรรณา หวานแท้
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางจิตเขษม แก้วกานดา
เจ้าหน้าที่ งานเทียบโอนประสบการณ์